تحریم کنندگان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی و تحریم کنندگان جمهوری اسلامی

 

صف تحریم کنندگان نهمین دوره ریاست جمهوری رژیم اسلامی بسیار گسترده است. این صف فقط مردمی را در بر نمیگیرد که آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی را دارند و برای آن روز شماری میکنند. این صف فقط کسانی نیست که سالها به دلیل ترس  از دست دادن شغل و کوپن غذایی و مهر ضد انقلاب خوردن و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، رای به صندوق میداختند تا شناسنامه شان مهر بخورد، این فقط صف کسانی نیست که اثار شکنجه بر تن دارند، سالها زندان بوده اند و یا نزدیکانشان اعدام شده اند. این صف زنان و جوانانی نیست که سالها با نیروهای امر به معروف و نهی از منکر و لباس شخصی و نیروهای عربده  کش حزب الله و.. در خیابان و مدرسه و دانشگاه دست و پنجه نرم میکردند، شلاق میخوردند و زندان میکشیدند و یا اگر فرصت دست میداد نیروهای حزب اللهی را کتک حسابی میزدند. این صف فقط اپوزیسیونی نیست که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی است.

نه این دسته از مردم و نیروها، جمهوری اسلامی را به رسمیت نمیشناسند تا انتخابات آن را تحریم کنند. مردم ایران و نیروهای سرنگونی طلب خواهان رفتن جمهوری اسلامی با تمام سپاه و ارتش و مجلس و شورای نگهبان و…آن هستند.

صف جدید تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، تحریم کنندگان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری هستند. اینها تحریم کنندگان انتخابات دیگر جمهوری اسلامی تاکنون نبوده اند. اینها تحریم کنندگان اولین، دومین….هفتمین و هشتمین دوره ریاست جمهوری نبودند.  بسیاری از اینها خود از نیروهای انجمن اسلامی بودند که نیروهای چپ و آزادیخواه را در  دانشگاه تصویه خونین کردند. نیروهای امر به معروف و نهی از منکر بودند، سپاه بودند، اطلاعاتی بودند، مانند جلالی پور به عنوان استاندار کردستان در قتل عام مردم مرزی نمیشناختند، زندانبان و شلاق زن رزیم بودند. در میانشان شکنجه گر هم یافت میشود. اینها احزاب و سازمانهای دو خردادی مانند حزب توده و اکثریت و جمهوریخواهان  و… درون و بیرون رژیمند که برای شرکت درانتخابات رزیم اسلامی و رای دادن به یکی از چند قاتل و شکنجه گرسر از پا نمیشناختند و هر معترض به رزیم را به باد فحش و ناسزا میگرفتند و چه بسا اگر سال شصت بود رفتاری دیگری با آنهامیکردند.

اینها انجمن های اسلامی و تحکیم وحدتی ها هستند که تاریخشان سالها با قتل و اعدام و ترور عجین شده بود. حمله کنندگان به دانشجویان و وزارت اطلاعاتی ها هستند، شاید هم خلخالی زنده بود امروز از تحریم کنندگان جدید انتخابات ریاست جمهوری بود.

اگر رد صلاحیت معین پس گرفته نمیشد، از رئیس جمهور تا وزیر اطلاعات به تحریم کنندگان انتخابات میپیوستند.

اما اینها تحریم کنندگان مضحکه انتخاباتی نهیم دوره ریاست جمهوری هستند. اینها تحریم کنندگان جمهوری اسلامی نیستند. صف تحریم کنندگان جمهوری اسلامی، صفی که خواهان نابودی جمهوری است، نه جمهوری اسلامی اسلامی را به زسمیت میشناسد و نه انتخاباتش را. آنها یعنی بیش از 90 درصد مردم ایران خواهان نابودی رژیمجمهوری اسلامی و برقراری آزادی و برابری هستند.

* * * *

در مضحکه انتخاباتی دور اخیر ریاست جمهوری اسلامی، انجمن های اسلامی و تحکیم وحدتی ها هم به صف تحریم کنندگان پیوستند. با اعتراض  و تظاهرات اعلام میکنند که از حقوق رد صلاحیت شده ها حمایت میکنند و از مصطفی معین نماینده خمینی در ستاد و شورای انقلاب فرهنگی و از مهره های سازمانده سرکوب دانشجویان در دانشگاهها در سالهای 59 و دهه 60 حمایت به عمل میاورند و از او میخواهند که  با رد حکم خامنه ای و رد تایید مجدد شورای نگهبان از کاندیداتوری خود صرفنظر کند. اینها تحریم کنندگان انتخابات نهمین دوره انتخابات هستند. به رد صلاحیت اعتراض دارند، از حقوق حقه رد صلاحیت شده ها دفاع میکنند، از قانون اساسی در مقابل اختیارات نامحدود ولی فقیه دفاع میکنند و….

مردمی که خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستند،  این صف وسیع تحریم کنندگان جدید و اعتراضات آنها به بخشی از جمهوری اسلامی را یک فاکتور دیگر بررفتنی بودن جمهوری اسلامی میدانند.