فهم ساده پیام اسماعیل بخشی در رابطه با کمکهای مالی

اسماعیل بخشی در یک توئیت ساده بطور روشنی علت عدم دریافت کمک مالی در خارج از هفت تپه را بیان کرده است. این پیام نه کلا در باره کمکهای مالی به جنبش کارگری است و نه در باره سازماندهی در این زمینه. اسماعیل بخشی و دیگر رهبران و فعالین هفت تپه با نگاه به مسائل هفت تپه و مشکلات آنجا این تصمیم درست را اتخاذ کرده اند تا از بوجود آمدن دودستگیها بر سر کمک مالیها که برای هفت تپه حکم سم و شکست را داشته و دارد پرهیز کنند.

آنها در هفت تپه مجرای یک شکل دریافت کمک مالی را بسته اند تا هفت تپه وارد دودستگی و حاشیه نشود. بجای ستودن درایت رهبران و فعالین کارگری در این زمینه حالا مدافعین کارگران در خارج از کشور شروع به “نصیحت” و “آموزش” به اسماعیل بخشی کرده اند که بله کمک مالی چقدر مهم است و اصلا این ضعف هفت تپه بود که از کمکهای مالی برای همبستگی محروم است.

هفت تپه از سنتی میاید که مبارزات عظیم کارگران از چادرملو و اق دره تا هزاران اعتصاب و اعتراض دیگر در سال در آن قرار دارد، از سنت مبارزات توده ای. این مبارزات عظیم و اشکال رابطه رهبران و توده کارگران در آنها، با تشکل و جمعهای فعالین حاشیه و بیرون طبقه و حتی جمعهای سندیکایی و یا سندیکا نامیده متفاوت میباشد. همبستگی و همبستگی مالی در این دو صف نیز دارای سنن ویژه میباشد. تا آنجایی که به همبستگی مالی از خارج از کشور بر میگردد، این همبستگی تنها شامل آن جمعها و دسته های کوچک فعالین میباشد و سنت هفت تپه و چادرملو ….در خارج از دایره این همبستگیها قرار دارد و رهبران هفت تپه آگاهانه خود را وارد سنت و رابطه جمعهای فعالین حاشیه ای نکرده است.

نیاز هفت تپه برای کمک مالی را کارگران هفت تپه با تکیه به خود و مردم شوش حل و فصل میکنند. اگر پیشروی مبارزات و چالشهای آنها سطح وسیعی از کمک مالیها را طلب کند، آنها قبل از مراجعه به دایره تنگ خارج از کشور، به طبقه، به مردم، به شهرهای دیگر و….رجوع میکنند و آنوقت کمکهای مالی خارج از کشور جایگاه خود را در آن مییابد.

فعالین چپ در خارج از کشور که با جان و دل برای امر جنبش کارگری کمک مالی جمع و ارسال میکنند از مشکلات و دودستگیها و حتی سوء استفاده ها در این جمعهای معدود آگاهند. هفت تپه نه در سنت این جمعهای محدود بود و نه خود را وارد آن کرد.

اگر هفت تپه وارد سنت حاشیه ای و سنت کمک مالی آن میشد چه اتفاقی میافتاد؟

رهبران و فعالین هفت تپه که مبارزات این سالها را رهبری کرده اند شناخته شده اند. روش آنها نیز همینطور. این رهبران و فعالین در صورت پذیرش دریافت کمک مالی از حاشیه ایها میبایست وارد دیالوگ و بگو و مگو با سنت حاشیه ای شوند که در مبارزه روزمره کارگران مطلقا غایبند، اما مهر و امضاء یک تشکل توده ای، یعنی ” سندیکای کارگران هفت تپه” را با خود همراه دارند. سندیکای کارگران هفت تپه تنها یک نام بیش نیست که حتی یک هیئت مدیره فورمالیته هم ندارد. از سندیکای هفت تپه، که از همان آغاز هم نتوانست به عنوان یک تشکل توده ای مستقر شود و با سرکوب رژیم از یکطرف و سنت غلط از طرف دیگر زمینگیر شد، تنها یک عضو هیئت مدیره و یک نام باقی مانده است. اتفاقا کمک مالیها برای هفت تپه هم به طرف این ” سندیکا” سرازیر شد. وارد شدن رهبران و فعالین هفت تپه برای دریافت کمک مالی از حاشیه مساوی با زمین خوردن آنها بود و همه آن مضرات این حاشیه که بسیاری از آن آگاهند گریبان آنها را نیز میگرفت. هفت تپه در این حاشیه نمیگنجید و نمیبایست هم به طرف این حاشیه برود. رفتن آنها به طرف حاشیه، مساوی وارد شدن در مراوداتی بود که خارج از جنبش هفت تپه و یا در حاشیه آن شکل گرفته بود، مساوی با مراوده با رضا رخشان و نیکوفرها و…بود. درگیر جدال بر سر نام “سندیکا” میشدند که خارج از مبارزات روزمره هفت تپه برای خودش روزگار میگذراند. دریافت کمک مالی از این مراکز حاشیه ای، مساوی با تحمیل همه عوارض منفی این حاشیه بر جنبش توده ای کارگران در هفت تپه بود

در ضمن اسماعیل بخشی در این مورد خاص به روشنگری پرداخت و اعلام کرد که از سال 96 تاکنون ” هر کمک مالی احتمالی مطلقا ربطی به هیچ کدام از کارگران حاضر در صحنه و در مبارزه هفت تپه نداشته است”. این یعنی پاسخگوی کمکهای مالی به هفت تپه، همان تشکلی است که ربطی به کارگران هفت تپه ندارد. اسماعیل بخشی به عنوان یکی از رهبران هفت تپه مجبور بود به شایعات در زمینه کمکهای مالی به هفت تپه پاسخ گوید. در باره این حاشیه شایعه ها هم کم نیست. اگر جمع ” سندیکای هفت تپه” حداقل یک جمع معدود پنج نفره بود و یا میتوانست دو رهبر و فعال هفت تپه را با خود داشته باشد، میتوانست با یک اطلاعیه به شایعه ها پاسخ دهد. اما از آنجا که این سندیکا تنها یک عضو دارد، حتی قادر نیست به شایعات جواب دهد.

به هر حال رهبران و فعالین مبارز و توده کارگران هفت تپه را با این حاشیه ها کاری نیست. کارگران هفت تپه به کسانی که از این حاشیه دفاع میکنند و آنها را فرامیخوانند که به این حاشیه وارد شوند میگویند “عرض خود میبری و زحمت ما میداری”. کار خودتان را بکنید و ما هم کار خودمان را.

محمود قزوینی

26 مرداد 1401، 17 آگوست 2022