بنام کارگران چهره یک جلاد خون آشام را نیارائید!

ابراهیم رئیسی قاتل هزاران زندانی سیاسی توسط جمعهایی نجات دهنده کارگران میشود.

اخیرا جمعهایی در شرکت نیشکرهفت تپه و کانالهایی تلگرامی مرتبط با فعالین کارگری این شرکت با حرارت به درج محاکمه امید اسد بیگی پرداخته اند و و جمعی از کارگران هم به همراه فعالین دانشجویی جناح اصولگرای رژیم نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و قاتل هزاران زندانی سیاسی نگاشته اند و از او خواسته اند که به قضیه هفت تپه ورود کند و دادگاهی علنی در این رابطه برگزار کند. قبلا هم شاهد چنین نامه هایی به رئیسی در میان برخی از کارگران هفت تپه بوده ایم. کانالهای تلگرامی که واقعا مستقل میباشند هم متاسفانه به درج این اطلاعیه و مطالبی نظیر این اطلاعیه پرداخته اند و سندیکای هفت تپه که در واقع یک کمیته کارگری میباشد نیز هم همین رویه را پیش گرفته است و مرتب از قول کارگران مطالبی در دفاع از این دادگاه و بهتر برگزار شدن آن درج میکند.

نامه ها و مطالب حول این دادگاه، جلاد رئیسی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به عنوان حامی کارگران هفت تپه و کارگران وارد گود کرده و وارد جدال جناحهای رژیم با یکدیگر شده است و یک جناح، یعنی جناح اصولگرا را مورد حمایت قرار میدهند.

نامه به رئیسی از طرف جمعی از ” فعالین کارگری هفت تپه” و فعالین دانشجویی و رسانه ای حزب الهی و آتش به اختیار مستقیما در تطهیر رئیسی و باند حکومتی حامی آن که خامنه ای و سپاه میباشند، است. در نامه از جمله آمده است: ” از جنابعالی انتظار داریم فورا به این پرونده ورود کرده و دستور برگزاری علنی دادگاه، با حضور آزاد خبرنگاران، فعالان دانشجویی و کارگران زحمتکش و درد چشیده را بدهید. تا افکار عمومی در جریان چشت پرده واگذاری این چنینی در جریان خصوصی سازیها قرار بگیرد. امید میرود که قوه قضائیه بدور از هرگونه تاثیرپذیری از فشارهای بیرونی، این پرونده را تعیین تکلیف نماید ……”

این نامه که توسط برخی اسامی شناخته شده ای از هفت تپه مانند محمد حنیفرو یوسف بهمنی و عناصر حزب الهی مشهور زیر نام فعال دانشجویی و اجتماعی نظیر آخوند سید مهدی صدالساداتی و آتش به اختیاران نظیر او امضاء شده است، نه تنها وهن جنبش کارگری میباشد و ربطی به این جنبش ندارد، بلکه شرکت مستقیم برخی از کارگران در یک نزاع جناحی میباشد.

کانل تلگرامی سندیکای نیشکر کارگران هفت تپه هم با نامه هایی با عنوان جمعی از فعالین و کارگران نیشکر هفت تپه مرتب از رئیسی تقاضا میکند که چنین و چنان کند و حالا نه تنها اسد بیگی بلکه حامیان آنها را نیز محاکمه کند. در یکی از نامه ها و پستهای درج شده در کانال تلگرامی این کمیته کارگری به عنوان خواست کارگران هفت تپه آمده است: “آقای رئیسی حامیان و باند اسد بیگی را نیز محاکمه کنید. ” و ” کارگران شجاع و حق طلب نیشکر تا پایان دادگاه رسیدگی به این فساد بزرگ، منتظر حکم قاطعانه و عادلانه و مناسب مقامات قضایی میمانند…….در صورت خلع ید نکردن آن کارفرمای نالایق و ناکارآمد که تولید را به بیست هزار تن رساند، کارگران وارد عمل شده و اقدام قاطع و دندان شکنی به این مفسدین و حامیان بومی و غیر بومی آنها بدهند.” این اطلاعیه خواهان محاکمه نوبخت و جهانگیری و استاندار خوزستان و…شده است.

دم جناح اصولگر و باند سپاه و خامنه ای از بند بند بسیاری از این اطلاعیه ها بیرون میزد. خود ورود رئیسی به مسئله مربوط به کارگران یک سیاست باند مربوط به رئیسی و بیت خامنه ای و باندهای اصولگرا میباشد. حالا تازه محاکمه جهانگیری و نوبخت و ….را هم آمده است تا فریاد بزنند و بگویند که ما مستقیما از این باند هستیم.

نفس نامه نوشتن به رئیسی جلاد برای دادخواهی تطهیر او و تطهیر رژیم اسلامی و تمامی جلادان حاکم میباشد. رئیسی یک جانی به تمام معناست که خواست مردم ایران محاکمه او میباشد. او و قوه قضائیه او صلاحیت محاکمه هیج کسی، از جمله اسدبیگی را ندارد. این را خانواده های هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده، این را مبارزات در خون خفته کارگران و مردم ایران از زمان استقرار رژیم اسلامی تاکنون، این را جوانان کهریزکی شده و جان باخته شورش سال 88، این را شورش دیماه 96 با شعار “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” و شورش عظیم آبان 98، امبارزه میلیونی زنان بر علیه آپارتاید، این را بهاییها و یهودیان کشتار شده ، این را مردم کردستان و ترکن صحرا و….به شما گوشزد میکنند، به شمایی که دارید به نام کارگران هفت تپه این جلاد را تطهیر میکنید.

جمهوری اسلامی گاه به گاه چه در جدالهای درونی خود و چه برای نمایش نزد مردم، یکی از سرمایه داران و کلاه برداران و مدیران را که جا پای سفت و محکمی در میان نهادهای نظامی و امنیتی ندارد را قربانی اهداف خود میکند و در مواردی آنها را اعدام نیز کرده اند. محاکمه اسد بیگی نیز چنین میباشد.

عملی که امروز توسط جمعههایی در نیشکر هفت تپه زیر عنوان محاکمه اسد بیگی میگذرد صدها مرتبه بدتر و زیانبارتر از امضاء بی خاصیت 6000 نفره برای برسمیت شناختن شورای اسلامی کار زیر عنوان لغو مصوبه دستمزد شورای عالی کار میباشد. کاری که در هفت تپه میگذرد، تایید مستقیم نهادی از نهادهای سر پا تا خون و جنایت و دزدی میباشد.

مبارزه کارگران هفت تپه برای دستیابی به حقوق خود از کانال محاکمه اسد بیگی توسط جلادان قوه قضائیه نمیگذرد. کارگران هفت تپه تنها با نیروی خود و نیروی هم طبقه ایهای خود مطالبات خود را پیگیری میکنند. مسئول وضعیت پیش آمده در هفت تپه تنها اسد بیگی نیست، تنها سیاستهای دولت روحانی نیست، بلکه کل حکومت اسلامی است. محاکمه کنندگان او مقصرتر از خود اسدبیگی هستند.

کارگران ایران و کارگران هفت تپه امروز زورشان نمیرسد تا مقصران اصلی وضعیت خود را به محاکمه بکشند، اما شرافت کارگر به او حکم میکند که در میان دعوای گرگها، طرف هیچکدام را نگیرد. بخصوص وقتی که گرگهای درنده تر و قدرتمندتر، عنصر ضعیفتری را از میان خود به زمین انداخته اند تا لت و پارش کنند، کارگران جانب گرگهای درنده قویی را نمیگیرند. این از شرافت انسانی و شرافت کارگری دور میباشد. کارگر لمپن پرولتاریا نیست تا برای دستیابی به زندگی خود به هر بی شرافتی دست بزند.

دزدیها و کلاه برداریهای میلیاردی در رژیم اسلامی و بخصوص در میان باندهای اصلی حکومتی جزئی از ماهیت وجودی این حکومت میباشد. اسد بیگی یک مهره ضعیف در این دستگاه عظیم میباشد. دادگاه او به آگاهی کارگران در این مورد چیزی اضافه نمیکند. دزدیها و کلاه برداریهای آنقدر وسیع است که دیگر همه از این آگاهی سیراب شده اند.

آنچه کارگران هفت تپه نیاز دارند تکیه بر نیروی خود و طبقه خود و دوری از جناحهای حکومتی میباشد. بر دیوارهای هفت تپه، در کانلهای تلگرامی، در سخنان فعالین و رهبران مبارزاتی کارگران باید این شعار شورش دیماه 96 نقش ببند و مرتب تکرار شود : “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”.

محمود قزوینی

2 خرداد 99، 22 مه 20