چرا باید با فراخوان کومه له همراهی کرد

 رفقای عزیز دفتر سیاسی

.من در چند خط نظرم را در باره اینکه چرا باید با فراخوان کومه له همراهی کرد مینویسم.

1- سوال این است که در روز یکشنبه آینده که کومه له فراخوان اعتصاب عمومی داده است ما چه میکنیم. این یک سوال کلی در باره رابطه حزب ما با مردم نیست. این سوال در باره یک تاکتیک معین است. این سوالی در باره روز شنبه، دوشنبه و یا روز دیگر نیست. وظایفی که رفیق مهرنوش میشمارد وظایف عاجل این روزهای ما است. اما به سوال روز یکشنبه جواب نمیدهد. باید رفقای ما از نوع ابتکاراتی که مهرنوش نام میبرد بزنند. اما سوال این است آیا روز یکشنبه ما با اعتصاب عمومی همراه میشویم یا نه؟ اگر میشویم دیگر ابتکارات ما در آنروز در چهارچوب اعتصاب عمومی میگنجد. در روز شنبه و دوشنبه و هر روز دیگر در این موقععیت باید کارهایی را انجام دهیم که مهرنوش میگوید.

ما با همراه شدن با کومه له در آن روز خود را در موقعیت بهتری قرار میدهیم. وگرنه یک شرکت کننده پاسیف در حرکت روز یکشنبه میشویم. ( البته اگر رفقا دراین ارزیابی با من موافق باشند که اعتصاب عمومی در روز شنبه در میگیرد.) یک لحظه تصور کنید که اعتصاب عمومی به نام کومه له صورت بگیرد و ما فقط پخش کننده خبر آن باشیم. آنوقت دیگرحتی مشکل است رفقای خودمان را بعدا به کاری واداریم. و حتی تا مدتها کارهایمان مهر اعتصاب عمومی را به خود میگیرد. این اعتصاب عمومی اگر اجرا شود حرکت مهم یک حزب سیاسی در ایران خواهد بود. ما اگر با این حرکت همراه بشویم میتوانیم هم سهم خود را در این اعتصاب عمومی ذخیره کنیم و هم راه آینده را بهتر و سهلتر بپایماییم.

2- فراخوان کومه له، فراخوان یک سازمان چپ است. این فراخوان حزب دموکرات و یا جریان دیگری نیست که ناسیونالیسم را تقویت کند. کومه له علارغم مواضع سازشکارانه اش در جامعه و از چشم جامعه چپ است و چپ تلقی میشود. اگر کومه له با فراخوان دموکرات و دیگران میرفت و خود ابتکاری نمیزد ما میبایست ناراحت باشیم. حالا که کومه له خود دست به ابتکار زده است این چپ را در جامعه تقویت میکند و باید مورد استقبال ما قرار گیرد.

3- سازمان کومه له به یک سازمان بیخاصیت تبدیل شده است. اما نام کومه له وزنه مهمی در اجتماع دارد. کومه له آن سازمانی است که میتواند با نام خود فراخوان اعتصاب عمومی دهد و ما میتوانیم حدس بزنیم که با ضریب بالایی امکان عملی شدن این فراخوان وجود دارد. نه برای ما و نه برای هیچ سازمان دیگری چنین چیزی ممکن نیست.

4- همراهی با کومه له، کومه له را به چپ میچرخاند. این دنباله روی ما از کومه له نیست. ما باید با نام خود فراخوان بدهیم و به طور واقعی تلاش کنیم تا این فراخوان را اجرا کنیم. مسلما کومه له این فراخوان را داده است و ما نمیتوانیم فراخوان آنها را به جیب خود بریزیم و نامی از کومه له نیاوریم. به نظر من باید در متن اطلاعیه از کومه له و اقدام آنها نام برد و حمایت کرد.

فراخوان کومه له چپ را در جامعه تقویت میکند و حرکت مستقل ما برای به میدان آوردن مردم و به جلوی صحنه آمدن رفقای ما در داخل، ما را.

5- تاکتیک دیگر این است که ما نسبت به این فراخوان کومه له بیتفاوت باشیم و بگذاریم تا روز موعد سر برسد و در تظاهراتها شرکت کنیم. این تاکتیک دنباله روی از واقعه و در اینجا دنباله روی از کومه له خواهد بود. یکجا این امکان پیدا شده است که سازمانهای چپ و کمونیست با نام خود و با رهبران خود به میدان بیایند. نباید این فرصت را از دست داد. بگذار ناسیونالیست ها اینبار پشت سر چپ بیایند و شعار آزادی و برابری سر دهند.

6- مطالباتی که کومه له در همین فراخوان عمومی خود طرح کرده است مطالباتی است که آگاهانه و بدرست چپ را قوی میکند و راست را تضعیف.

رفقای عزیز من اعتقاد دارم ما باید سریع بجنبیم. کار زیاد و بزرگی در داخل برای کمیته کردستان وجود دارد و در خارج هم در همه کشورها آکسیون اعتراضیمان برگزار کنیم.

به نظر من هم سریع همین امشب جلسه بگذاریم. اما اقدام حزب باید از کانال اجرایی آن یعنی لیدر پیش رود و این اقدام عملی نباید به جلسه دفتر سیاسی گره بخورد

محمود قزوینی

3 آگوست 2005