نقد یک سبک کار غیراجتماعی در محیط کارخانه

 

  

اخیرا رفقای دانشجوئی از تهران به کمیته داخل حزب اطلاع داده اند که آنها طی تماسی با برخی از فعالین کارگری در برخی از کارخانه ها، گاها برای کمک به آنها برای پخش اطلاعیه خبری به کارخانه هایشان میروند و به آنها در پخش اطلاعیه در کارخانه کمک میکنند.

از اینکه فعالین دانشجوئی هستند که امر کارگران را امر خود میدانند و با جان و دل به کمک فعالین کارگری میروند شورانگیز و مایه افتخار کمونیستی آنها و همه ما است. اما این شیوه یاری دادن به فعالین کارگری و جنبش کارگری شیوه درستی نیست و برای خود فعالین دانشجوئی هم دردسر زا است.

الف- سبک کار غیر اجتماعی و بار امنیتی آن

1- فعالین و رهبران کارگری کار و فعالیت برای بسیج کارگران را با پخش اعلامیه مخفی پیش نمیبرند. فعالین و رهبران کارگری که در محیط کارخانه با اکثر کارگران اشنا و رفیق و دوست صمیمی هستند، لزومی به پخش اعلامیه مخفی برای اطلاع همکاران خود در باره اینکه حرکت اعتراضی و یا اعتصاب خود را چگونه پیش ببرند ندارند. آنها به هنگام کار، در موقع استراحت، در اتوبوس کارخانه و پس از کار هم در محیط خانوادگی شان و محله و روابط طبیعی پیرامونیشان در باره مسئله کاری و مبارزاتی شان صحبت و بحث میکنند. برخی از این فعالین در کارخانه و محیط کار آنقدر سرشناس و خوشنام هستند که  کارگران حرف و تصمیم او را دهن به دهن به همه میرسانند. مهمتر از همه فعالین و رهبران کارگری اگر بخواهند با جمع وسیعی از کارگران در باره پیشبرد یک اعتراض و یا خواستی حرف بزنند، در مجمع عمومی های وسیع با آنها صحبت میکنند. شیوه پخش اعلامیه در محیط کارخانه برای اطلاع رسانی، شیوه فعالین و رهبران عملی کارگری نیست. در این مورد متاسفانه باید بگویم فعالین کارگری که به این شیوه روی میاورند باید بشدت تحت تاثیر جریانات چپ غیر کارگری خارج جنبش کارگری باشند. ما از رفقای فعال دانشجو و فعالین کارگری که این شیوه فعالیت را در پیش گرفته اند میخواهیم که به تجربه زنده همه حرکتها و اعتصابات کارگری در ایران توجه کنند و آن را مبنای حرکت خود در فعالیتهایشان قرار دهند. بخصوص در شرائط اختناق  جمهوری اسلامی چنین شیوه های غیر اجتماعی و مریخی میتواند عواقب سنگینی بری رفقای دانشجوی کمونیست که واقعا مرواریدهای جنبش سوسیالیستی  ایران هستند، داشته باشد.

در ضمن فعالین کارگری یک کارخانه یکدیگر را خوب میشناسند و همیشه برای تصمیم گیری با یکدیگر مشورت میکنند و جلساتی را با هم میگیرند. اطلاع رسانی وسیع در کارخانه برای فعالین کارگری هیچ مشکلی در بر ندارد. در یک کارخانه بزرگ با 12000 کارگر در عرض نیم ساعت خبر و تصمیم دهن به دهن میپیچد و اگر قرار باشد مجمع عمومی تشکیل شود و یا دست از کار بکشند، به سرعت انجام میشود.

2 – اختیار چنین شیوه های غیراجتماعی برای دخالت در جنبش کارگری و یا هر جنبش دیگری میتواند عواقب امنیتی ناگوار و بدی هم برای فعالین دانشجوئی و هم برای فعالین کارگری داشته باشد. شیوه وارد شدن از بیرون به میان کارگران و پخش اطلاعیه خبری مربوط به اعتصاب و اعتراض خود کارگران در میان آنها یکی از آن شیوه های غیر اجتماعی است که دستگیر نشدن و ضربه نخوردن فعالین دانشجوئی فقط از شانس خوبشان است. احتمال دستگیری و ضربه خوردن در این موردها بالاست. یک ” غریبه” در یک مرکز کاری به سرعت میتواند شناسائی شود و هیچ توجیهی هم برای حضور او در آنجا وجود ندارد. آنهم کسی که دارد اعلامیه پخش میکند. کافی بود یک عضو انجمن اسلامی و یا حراست کارخانه و یا یک عنصر دیگر رزیم اعلامیه را از دست دانشجو میگرفت. مسئله تمام بود. دانشجویان هیچ توجیهی برای جضورشان در آنجا و پخش اطلاعیه در آنجا نداشتند و زندان و مجازاتهای شدید در انتظارشان بود

ب- شیوه فعالیت و وظایف دانشجویان کمونیست در حمایت از جنبش کارگری

2- شیوه حمایت فعالین دانشجوئی از جنبش کارگری نباید به شکل فردی صورت گیرد. فعال دانشجوئی باید در میان دانشجویان نسبت به وضعیت کارگران و جنبش کارگری حساسیت ایجاد کند. دانشجویان را به حمایت از کارگران و جنبش کارگری بکشاند. بلند کردن پرچم حمایت از اعتصاب کارگری و حمایت از سندیکای شرکت واحد یک نمونه فعالیت اجتماعی دانشجویان در حمایت از کارگران بوده است. و یا شرکت و حمایت دانشجویان از مبارزه و اعتصاب کارگران شرکت واحد یک نمونه عالی از این دست بوده است.

3-  بسیاری از دانشجویان فعال کمونیست بدنبال ارتباط با فعالین کارگری و دخالت در مسائل کارگری هستند. دانشجویان ضمن ایجاد رابطه محکم نباید وظایف عملی و پراتیکی مشخصی که مستقیما مربوط به یک رهبر عملی کارگری است و او میتواند و باید انجام دهد را انجام دهند. دانشجویان کمونیست باید مانند هر فعال کارگری دیگر در این موردها سعی در گسترش دامنه فعالیت فعالین کارگری و یا گسترش دامنه اعتراض و اعتصاب کارگری در جریان باشند. دانشجویان کمونیست اگر میخواهند در جنبش کارگری و یا هر تک حرکت کارگری موثر باشند، باید خود به بخشی از شبکه روابط فعالین کارگری و جزعی از محافل مبارزاتی آنها تبدیل شوند. در این صورت است که هر دانشجو مانند هر فعال کارگری در مبارزات آنها به طور موثر تاثیر میگذارد. با ارتباطاتی که از طریق شبکه فعالین کارگری با دیگر فعالین و رهبران کارگری برقرار میشود، برای حرکت کارگری جاری حمایت بخشهای دیگر کارگری را جلب میکند. باید بگویم شبکه فعالین و رهبران کارگری، یک تشکیلات و یا سازمان با نظم و انضباط و فعالیت معین نیست. این روابط طبیعی و شغلی و خانوادگی است که هر انسانی در محیط خود داراست. فعالین کارگری در محیطهای کارگری، در سطح یک کارخانه و یا بخش و شهر و یا حتی در سطح یک بخش از صنعت و …دارای چنین روابطی هستند. فعال دانشجوئی کمونیست که میخواهد در مسائل کارگری دخالت کند باید وارد این روابط طبیعی شود.

3- یک وظیفه مهم فعالین دانشجوئی در برخورد به فعالین کارگری آموزش سوسیالیسم و مارکسیسم به کارگران است. بسیاری از فعالین مبارز کارگری با سوسیالیسم و مارکسیسم  آشنائی زیادی ندارند.  فعالین دانشجوی کمونیست که توانستند وارد شبکه محافل فعالین کارگری شوند،  بدلیل آشنائی قوی  با مارکسیسم و مطالعات گسترده باید تلاش کنند تا جمعهای آموزش سوسیالیسم و مارکسیسم تشکیل دهند.  البته در بین فعالین کارگری عناصر پیشرویی هستند که مشغول همین کارند. دانشجویان بخصوص میتوانند در این زمینه خوب به آنها یاری دهند. گسترش شبکه کارگران سوسیالیست، میتواند یک فعالیت مهم دانشجوئی باشد که میخواهد در جنبش کارگری موثر واقع شود.

5 سپتامبر 2006