نیشکرهفت تپه میگوید، چگونه باید کارگران متشکل شوند

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز اول آبان ١٣٨٧ بدین شکل اعلام موجویت نمود. ” صبح امروز با ورود كارگران در حالي كه خود را براي شركت در انتخابات آماده مي كردند با بخش نامه مسئولين كارخانه كه آنان را از شركت در انتخابات منع مي كرد و انتخابات را منوط به دستور و اجازه اداره كار مي دانست مواجه شدند…..” بنابر اطلاعیه سندیکای نیشکر هفت تپه ١٠٠٠ نفر از کارگران علارغم اطلاعیه مدیریت و مانع تراشیها و جو سازیها در رای گیری برای انتخاب هیئت مدیره سندیکا و رسمیت دادن به آن شرکت کردند. عزم رهبران و فعالین کارگری و کارگران نیشکر هفت تپه برای دستیابی به تشکلشان شورانگیز است

کارگران هفت تپه و رهبران این حرکت یکبار دیگر این حکم را محکم و به شکل برجسته ای اعلام کرده اند که ” تشکل کارگران امر خود کارگران است” دولت و اداره کار و مدیریت و اعوان و انصار آنها حق دخالت در امر کارگران را ندارند. آنها اعلام کردند برای دستیابی به تشکلشان به دستور و اجازه اداره کار نیازی ندارند. این حق ابتدائی کارگران است که متشکل شوند و از حقوق خود دفاع کنند. روش کارگران نیشکر هفت تپه بر سر در تابلوی تشکل یابی کارگران در ایران کوبیده شده است و هر کارگری میتواند ببیند که چگونه میتوان به تشکل مستقل خود دست یافت. همچنین کارگران نیشکر هفت تپه یکبار دیگر بر امکان تشکل یابی توده ای کارگران در همین شرائط اختناق تاکید کردند و راه آن را به کل طبقه کارگر نشان داده اند

روش تشکیل سندیکای هفت تپه هم روش معمول تشکیل سندیکاها یعنی عضو گیری از آحاد کارگران نبوده است، بلکه کارگران با شرکت در انتخاب هیت مدیره سندیکا درساعت کار، به عضویت سندیکا در آمده اند. هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است. اگر اطلاعیه مدیریت و تهدید و ارعاب نبود، همه کارگران در این انتخابات و در این مجمع عمومی شرکت میکردند

تشکیل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یک اتفاق مهم دیگر در روند تشکل یابی طبقه کارگر ایران است. سندیکای کارگران شرکت هفت تپه از دل یک مبارزه حاد اعتصابی چندین ساله بر علیه اخراجها و دستمزهای معوقه و مبارزه برای تشکل مستقل کارگری بیرون آمده است. رهبران و فعالین کارگری هفت تپه اعتصابات کوتاه مدت و بلند مدت و تظاهرات باشکوه سال گذشته در شهرک شوش را سازمان داده اند که در نوع خود یکی از پیکارهای بی نظیر طبقه کارگر ایران در دوره کنونی بوده است، آنها در دل اعتصاب سال گذشته برای دستیابی به تشکل مستقل خود، شورای اسلامی شرکت را به آسانی آب خوردن منحل کردند و انحلال آنرا اعلام نمودند و…

اعلام موجودیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نه آغاز تشکل یابی کارگران هفت تپه، بلکه رسمیت یابی یک حرکت چندین ساله تشکل یابی کارگران این شرکت است. هر چند سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  در روز اول آبان ١٣٨٧ به شکل رسمی اعلام موجودیت نمود، اما هر ناظری که مبارزه چندین ساله کارگران هفت تپه را دنبال کرده باشد میداند که شکل گیری این تشکل مدتها قبل در دل اعتصابات انجام  و قوام یافته است. اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه همان رهبران و فعالین کارگری هستند که در دوره های اعتصابات قبلی در جلوی صف اعتراض قرارداشتند، بارها دستگیر شدند و با همبستگی اعتراضی همکاران خود، از زندان آزاد شده اند. من در مقاله ”  گم بودن رهبری در میان توده، ضعفی مهم در حرکت کارگری در نیشکر هفت تپه ” به مناسبت اعتصاب ١١ روزه مهر ماه سال گذشته نیشکر هفت تپه نوشتم “کارگران نیشکر هفت تپه در مبارزات و اعتصابات سالهای اخیر خود و بخصوص اعتصاب 11 روزه اخیر که از 7 مهر 1386 شروع شد و تا 18 مهر ادامه داشت، نشان دادند که تشکل یابی آنها از درجه قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. اینکه کارگران هفت تپه توانستند بعد از پایان یافتن اعتصابات در دوره های گذشته که آخرین آنها فقط 3 ماه پیش بوده است، خود را برای یک اعتصاب مهم دیگر آماده کنند، نشان میدهد فعالین و رهبران کارگری کاردانی توانستند ترفندهای رژیم برای ضربه زدن و پراکنده کردن کارگران را که معمولا بعد از هر اعتراض و اعتصاب کارگری صورت میگیرد خنثی کنند و اتحاد و انسجام کارگران را حفظ کنند و حتی آمادگی پیدا کنند که دور دیگر مبارزه را از سر گیرند. بعد از اعتصاب اخیر هم، خنثی کردن ترفندهای مدیریت و رژیم برای پراکنده و مایوس کردن کارگران و جدا کردن آنها از رهبرانشان وظیفه روز رهبران و فعالین کارگری نیشکرهفت تپه میباشد.هوشیاری فعالین کارگری در این عمل به اتحاد و انسجام بیشتر کارگران و رابطه آنها با رهبرانشان میانجامد. مطمئنا فعالین کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه به این امر مانند گذشته توجه دارند.”

امروز بار دیگر ما شاهد این کاردانی رهبران و فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه هستیم. اعلام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یک گام ضروری مهم در ادامه حرکت مبارزاتی کارگران هفت تپه، در ادامه حفظ حرکت برای تشکل یابی و تحکیم اتحاد و همبستگی کارگران است.

دو وظیفه مهم

امروز مهمترین وظیفه روبروی فعالین و رهبران کارگری در این رابطه اول از همه حفظ این تشکل و خاکریز بدست امده و دوم تکثیر وسیع این نمونه در سطح کل ایران و دمیدن روح نیشکر هفت تپه در جنبش تشکل یابی کارگران ایران است.

برای وظیفه اول مهمترین مسئله کاربست تجربه تاکنونی حرکت کارگران نیشکر هفت تپه یعنی تکیه به نیرو وعمل مستقیم کارگران است. سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه اگر چراغ راه خود را تجربه تاکنونی مبارزه کارگری در نیشکر هفت تپه قرار ندهد و از آن دور شود، اگر از تجربه تشکیل خود دور شود، به عمر خود پایان میدهد. سندیکای کارگران شرکت هفت تپه فقط با تکیه به عمل مستقیم کارگران، با تکیه به تجربه تاکنونی حرکتشان و با تکیه بر مجمع عمومی نه تنها اعضاء بلکه همه کارگران میتواند به حرکت خود ادامه دهد. وگرنه موجودیت قانونی سندیکا  و هیئت مدیره آن که با مبارزه چندین ساله و با رای هزار کارگر شرکت انجام یافته است به سرعت غیرقانونی میشود و یا بی  حاصل میگردد و میمیرد

دومین وظیفه بدوش همه فعالین کارگری ایران است. فعالین کارگری ایران باید تجربه این حرکت را به شکل برجسته ای در چشم جامعه فرو کنند. اطلاعیه ها و گزارشات سندیکای کارگران شرکت هفت تپه باید در همه محلهای کاری و محله های کارگری یافت شود. بحث تشکیل سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه باید به بحث روز همه محلهای کار تبدیل شود. فعالین کارگری باید تجربیات این حرکت را برای همکاران خود بازگو کنند. بنویسند، سخنرانی کنند و به هر وسیله ای که میتوانند این تجربه را به بقیه کارگران منتقل کنند. فعالین کارگری باید تجربه این مبارزه را به شکل مبسوطی بنویسند و پخش کنند تا هر فعال کارگری امکان مطالعه آن را یابد. فقط با سازماندهی و تشکل یابی کارگران بخشهای مختلف میتوان برای حمایت از کارگران هفت تپه به طور واقعی نیرو جمع کرد. فریاد زدن بر سر کارگران غیر متشکل و بی قدرت که چرا کلاهتان را سفت گرفته اند و به دیگر هم طبقه ای تان بی توجه اید دردی را دوا نمیکند. کارگر غیر متشکل هیچ است، قدرت کارگران در تشکل و اتحادشان است

رهبرن سندیکای نیشکر هفت تپه باید گذشته خود را چراغ راه آینده خود قرار دهند. آنها تنها با تکیه به عمل مستقیم کارگران، با تکیه بر اعتراض و اعتصاب و نیروی خود و ایجاد همبستگی در بخشهای دیگر کارگری و مردم زحمتکش تا به اینجا رسیده اند و به تشکل خود دست یافته اند. پیشروی سندیکای نیشکر هفت تپه با ادامه کاربست همین روش ممکن است. هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه باید بر مجمع عمومی منظم مثلا ماهانه سندیکای خود تکیه کند. تلاش شود تا همه کارگران در مجمع عمومی ها شرکت کنند و خود را عضو سندیکا بدانند

با تکیه به این روش بود که حتی فرماندار شوش مجبور شده بود رهبران کارگری نیشکر هفت تپه را به رسمیت بشناسد و با آنها بر سر مطالباتشان مذاکره کند و با همین روش است که سندیکا میتواند به طور واقعی اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران را حفظ کند و آنها را واقعا نمایندگی کند

یکشنبه ٥ ابان ٨٦، ٢٦ اکتبر ٢٠٠٨