حجاب_بی_حجاب

در باره اهمیت کمپین ” حجاب، بی حجاب

 رهبر منم، رهبر تویی، فریاد کن آزادی

کمپین “حجاب، بی حجاب” که توسط جمعی از فعالان حقوق زن به راه افتاد مقابله مستقیم با رژیم را در یک روز مشخص، روز 21 تیر در دستور خود گذاشته بود. این روز که رژیم قرار بود قدرت خود را به نمایش بگذارد و عر و تیز کند و وحشت ایجاد کند، به ضد خود بدل شد. جمع وسیعی از زنان در شهرهای مختلف با شهامت بی نظیر حجاب از سر برداشتند و رژیم را تحقیر کرده و سلاح سرکوب و وحشت او را هیچ گرفتند.

کلا ابعاد مبارزه زنان و مردم ایران بر علیه حجاب اجباری دامنه وسیعتر و تعرضی تری یافته است. حکومت اسلامی و قوانین اسلامی بطور کامل از جامعه پس زده شده است. حکومت بدرست احساس خطر جدی از مسئله حجاب میکند. همه حکومت شکست خود در این عرصه را دائما جار میزنند و کاری از دستشان ساخته نیست. حالا بعد از همه شکستها میخواهند بار دیگر تعرض کور کنند. اما این تعرض کور شکست سختی برای حکومت دربردارد. نمیشود 80 میلیون مردم کشور را به سازمانهای جاسوسی منتسب کرد و گفت این توطئه آنهاست. این تعرض از قبل شکست خورده است.حکومت میگوید: “حجاب اولین خاکریز ماست و اگر سقوط کند بقیه خاکریزها هم سقوط میکند.” خودشان میدانند این خاکریز با بمباران دائمی میلیونها زن کاملا در هم شکسته است و سقوط آن مسجل است و مقاومتشان از سر استیصال و نداشتن چاره ای دیگر میباشد.

یک وجه با اهمیت دیگر مبارزه بر علیه حجاب اجباری که اینبار دارد اوج میگیرد، حاشیه ای شدن مسیح علینژاد در این حرکت میباشد. مسیح علینژاد جنبش بر علیه حجاب اجباری را دستمایه ای کرده بود تا به جنبشهای سیاسی خاص ارتجاعی در ایران و جهان سرویس دهد. تمایل او به رضا پهلوی و سلطنت طلبان و تبلیغات ضد چپی او، نزدیکی و دارا بودن حمایت از ضد زن ترین و مرتجع ترین نیروهای دست راستی میان احزاب و دولتهای غربی، او را به عامل منفی در مبارزه زنان و مبارزه بر علیه حجاب اجباری تبدیل کرده بود. خوشبختانه در کمپین “حجاب بی حجاب” این عنصر قدیم دو خردادی حامی رژیم و امروز نیروی دست راستی متصل به محافل ارتجاعی اپوزیسیون نظیر سلطنت طلبان و فرشگردیها و….کاره ای نیست و از آنجا که این کمپین ابتکار عمل او نیست حتی حمایت و دخالتی هم در آن نکرده است. مسیح علینژاد نه در لیست فراخوان دهندگان است و نه حمایتی از این حرکت کرده است. این نرخ فروش او را در بازار دست راستیها هم بشدت پایین میاورد.
حاشیه ای شدن مسیح علینژاد در کمپین بر علیه حجاب اجباری بنفع مبارزه زنان و مردم ایران برای ازادیخواهی و برابری طلبی است. حاشیه ای شدن او موجب اتحاد گسترده در صفوف فعالین جنبش زن و گسترش جنبش میباشد. حاشیه ای شدن او یعنی کم شدن نفوذ دست راستی ترین نیروها در میان اپوزیسیون ایران است.

همچنین ورود کردستان ایران به کمپین حجاب بی حجاب تحولی مهم در مبارزه بر علیه حجاب اجباری میباشد. ورود کردستان به مبارزه سراسری بر علیه حجاب اجباری با وجود جریانات شووینیست افسار گسیخته سلطنت طلب و عناصر نزدیک به آنها دشوار بود. شاید عدم حضور آنها و شخص مسیح علینژاد در این کمپین، یکی از علل ورود کردستان به حرکت اخیر بر علیه حجاب اجباری میباشد.

با این حرکت شاخ رهبر تراشی ساختگی برای جنبش زنان شکسته شد و میدان برای جریانات مختلف مبارز زنان باز شده است. خود مبتکرین این حرکت با شعار ” رهبر منم، رهبر تویی، فریاد کن آزادی” مستقیما هدف نانوشته این کمپین یعنی مقابله با رهبرتراشی ساختگی در اپوزیسیون ایران و در جنبش زنان و اتکا به نیروی خود را بیان کرده اند.

کمپین ” حجاب، بی حجاب” خود را جریانی فمینیستی تعریف کرده است. جدا از هز انتقاد و ایرادی که میشود به این و یا آن امضاء کننده آن گرفت، این حرکت یک کمپین موفق و یک تحول در تحرک مبارزاتی زنان و مردم ایران در مقابله با جمهوری اسلامی و رهبر تراشی مصنوعی جریانات دست راستی در جنبش مردم و زنان ایران بوده است و میبایست و باید مورد حمایت گسترده و قوی جریانات چپ و کمونیستی قرار گیرد.

محمود قزوینی

13 ژوئیه 2022